mở rộng 1 - không xài

Liên hệ

Hợp tác xã nông nghiệp được thành lập từ năm 2001. Giấy phép kinh doanh số: 0302431595. Từ đó cho đến này Chúng tôi luôn là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp nông sản cho thị trường trong và ngoài nước.

Làm lại